Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Dofinansowania na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

28 stycznia zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Działanie to jest ukierunkowanie na zapewnienie dostępu o Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W konkursie nastąpiły znaczące zmiany, które winny znacząco ułatwić ubieganie się  o dofinansowanie.  Jednostki samorządu terytorialnego zwolnione będą z obowiązku 15%. wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Dodatkowo nastąpi uproszczenie dokumentacji konkursowej, poprzez zmniejszenie wymagań dotyczących posiadanego przez wnioskodawcę doświadczenia w obszarze realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Wnioskodawcami projektów dla działania 8.3 PO IG mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo),  
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektów dofinansowaniem mogą być objęte w szczególności:
- koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem,
- koszty dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania,
- szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu,
- dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu,
- dofinansowanie promocji projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 11 lutego i potrwa do 8 marca. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat działania 8.3 na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Synergia działań województwa oraz gmin i powiatów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pozwoli szybko i skutecznie zapewnić mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z województwa łódzkiego możliwość korzystania z usług teleinformatycznych na najwyższym poziomie.