Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

ŁRST 2

„Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap (akronim: ŁRST 2)”

Projekt Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap jest odpowiedzią na problemy, jakie zidentyfikowano w wyniku analizy otoczenia społeczno-gospodarczego dotyczącego województwa łódzkiego i powiatów, na terenie których został przeprowadzony. Celem głównym projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, wieluńskim i wieruszowskim.


mapa obu etapów projektu

W ramach projektu utworzono ponad 603,5 km szkieletowej sieci światłowodowej (wraz z 5 węzłami szkieletowymi) i dystrybucyjnej na obszarze Województwa Łódzkiego nie objętym 1 Etapem Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST), a także przygotowanie infrastruktury aktywnej umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci dostępowych i usług szerokopasmowych do odbiorców końcowych, tj. 8 węzłów dystrybucyjnych.

ŁRST 2 została przygotowana tak, aby zapewnić możliwość podłączenia każdemu z przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sposób niedyskryminujący żadnego z nich.
W celu zapewnienia dostępu do infrastruktury zbudowanej w ramach ŁRST 2, w węzłach szkieletowych oraz punktach dystrybucyjnych została zapewniona rezerwa miejsca oraz mediów, które mogą być udostępnione przedsiębiorcom telekomunikacyjnym z przeznaczeniem na instalacje urządzeń lub szaf telekomunikacyjnych. Korzystanie z ŁRST 2 jest realizowane z uwzględnieniem kryteriów „otwartości dostępu” oraz „neutralności technologicznej”. Operator infrastruktury nadzoruje dostęp do sieci oraz usług, z wykorzystaniem specjalistycznych systemów bezpieczeństwa, nadzoru, zarządzania i administracji.

Długość sieci szkieletowej i dystrybucyjnej: 603,5 km
Zasięg sieci: 156 000 osób w zasięgu sieci

Z końcem września 2013 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o notyfikacji pomocy publicznej w projekcie „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap”. W pierwszym zdaniu czytamy: „(…) Komisja Europejska dokonała oceny środka „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap” i postanowiła nie wnosić żadnych zastrzeżeń (...)”


Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne
Numer i nazwa działania: Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Okres realizacji projektu: 03/2013 - 15/12/2015 (rzeczowe zakończenie projektu), 31/12/2015 (finansowe zakończenie projektu)
Całkowita wartość projektu: 25 436 792,86 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 17 604 351,86 PLN
Wkład własny (Budżet JST): 
7 832 441,00 PLN

 

 


Miejsce realizacji projektu: Województwo Łódzkie