Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

FAQ

1. Jaki wkład w inwestycje ma Województwo?

- 15% kosztów inwestycji pokrywa Województwo. Szczegóły w załączonej uchwale.

2. Jestem mieszkańcem województwa łódzkiego i nie mam dostępu do Internetu – w jaki sposób mogę skorzystać z ŁRST?
- Jeżeli mieszkasz na obszarze objętym realizacją projektu pilotażowego ŁRST, tj. gmin Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice lub Zgierz, odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w zakładce dla mieszkańców.
- Z pomocą naszej mapy interaktywnej, możesz uzyskać informację o operatorach, którzy zamieścili swoja ofertę i którzy świadczą usługi dostępu do Internetu w Twojej miejscowości lub gminie.

3. Jestem operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi mieszkańcom województwa łódzkiego – jak mogę skorzystać z usług ŁRST?
- Wszystkie informacje niezbędne do skorzystania z usług ŁRST znajdziesz w zakładce dla operatorów.

4. Czym jest dialog techniczny, czemu służy?
Prowadzony przed przystąpieniem do realizacji ŁRST-2 Etap tzw. dialog techniczny z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzony jest w celu uzyskania doradztwa w zakresie specyficznych i szczegółowych kwestii pod warunkiem, iż doradztwo to nie spowoduje ograniczenia konkurencji. Zastosowanie dialogu technicznego ma umożliwić zamawiającemu zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnymi w dziedzinach, które wymagają udzielenia zamówienia. Dialog techniczny ma także pomóc w zredukowaniu ryzyka unieważnienia postępowania ze względu na brak ofert wykonawców.

5. Co to jest notyfikacja?
W największym skrócie notyfikacja wygląda w następujący sposób: państwo członkowskie zgłasza zamiar udzielenia pomocy publicznej, zaś Komisja sprawdza czy ma do czynienia z pomocą, jeżeli tak, weryfikuje czy pomoc ta jest zgodna z warunkami dopuszczalności, czyli czy jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lud Sądu Pierwszej Instancji. Komisja bada także pomoc udzieloną bezprawnie (czyli bez wypełnienia obowiązku notyfikacji) oraz sprawdza czy udzielanie notyfikowanej pomocy nie wpływa w negatywny sposób na stan konkurencji Procedurze notyfikacji pomocy poświęcony jest także dział ustawy o postępowaniu dotyczących pomocy publicznej. Organem dokonującym notyfikacji jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który kontaktuje się z Komisją za pośrednictwem Przedstawicielstwa RP przy Komisji Europejskiej.
ŁRST nie było notyfikowane, zaś notyfikacji ŁRST2 trwała ponad rok. 

za: www.pomocpubliczna.com.pl

6. Czym jest IRU?

IRU (ang. Indefeasible Right of Use) to nieodwoływalne prawo używania. IRU oznacza rzeczywiste, długookresowe (najczęściej na około 20 lat, aczkolwiek w praktyce stosowane są również umowy na krótszy okres) nabycie uprawnień do wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej, pozwalające na działanie przez nabywającego w sferze finansowo-księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury.

Więcej: https://www.polskaszerokopasmowa.pl