Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

O projekcie

Projekt „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” polegał na utworzeniu sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego w technologii  światłowodowej, która obejmuje swoim zasięgiem znaczną część regionu.

Inwestorem jest Województwo Łódzkie - samorząd województwa udzieli zamówienia publicznego na budowę sieci, która stanowił jego własność. Interwencja publiczna - w postaci tejże inwestycji telekomunikacyjnej - została podjęta zgodnie z analizą „białych plam” wg Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

W dalszej perspektywie ŁRST zapewnia mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z wybranych obszarów województwa łódzkiego możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie na najwyższym poziomie. Ponadto sieć ta umożliwia efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Realizacja projektu budowy Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej doprowadził zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, jaki i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców województwa łódzkiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Cele projektu wpisują się w cel Działania IV.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, jakim jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców. Projekt wpisuje się w IV oś priorytetową, gdyż przyczyni się m.in.: do zapewnienia i zwiększenia dostępności do nowoczesnych technologii ICT, poprawy umiejętności posługiwania się narzędziami ICT oraz do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców regionu. Planowane w ramach projektu zadania wykazują ponadto zgodność z celami dokumentów strategicznych, zarówno na  poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.

ŁRST jest projektem infrastrukturalnym współfinansowanym w ramach działania IV.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, realizując jeden z celów programu określony jako „wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i  wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.” 

Rola Operatora Infrastruktury (Rola OI)

Województwo Łódzkie nie posiada kompetencji operatora telekomunikacyjnego, ani też odpowiedniego zaplecza specjalistów, zatem w toku planowania projektu przyjęto model biznesowy zakładający wybór Operatora Infrastruktury. Każdorazowo wyboru dokonywano poprzez przetarg, zaś umowa oraz cennik usług hurtowych operatora został zatwierdzony przez UKE.

Do zadań OI należy m.in.: przygotowanie oferty dla operatorów lokalnych działających na terenie województwa, zarządzania i utrzymywania sieci, negocjowanie umów, świadczenie usług - zgodnie z powyższymi umowami, niezwłoczna naprawa w razie awarii, monitoring i raportowanie stanu sieci oraz sprzętu.
OI w projekcie ŁRST jest Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. (infratel.pl)
Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna powstała w efekcie realizacji dwóch projektów/etapów: ŁRST i ŁRST 2 Etap.

Sieć ŁRST została zbudowana w sposób wyróżniający Województwo Łódzkie na tle innych województw. Prace budowlane zostały zrealizowane w węzłach szkieletowych i dystrybucyjnych zaś całość trasowa sieci została dostarczona w trybie dzierżawy IRU*. Zaoszczędziło to czas potrzebny na uzgodnienia z poszczególnymi właścicielami terenów na trasie sieci oraz pieniądze na opłaty drogowe. Wybrany wykonawca wybudował sieć we własnym zakresie, a w kablu przez niego położonym są dwie pary lub jedna para naszych włókien, co jest wystarczającą ilością z punktu widzenia potrzeb Województwa. Sieć ponadto należy do sieci otwartych co pozwala na niej świadczyć usługi dla operatorów lokalnych.

Aktualna lista Operatorów Ostatniej Mili (OOM), którzy maja podpisaną umowę z ramach ŁRST - na obszarze pilotażowym.

Aktualna lista Operatorów Ostatniej Mili (OOM), którzy negocjują z Operatorem Infrastruktury umowę ramową na korzystanie z usług w ramach ŁRST.